Δίκτυα

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. έχει σαν κύριο στόχο του την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, που ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγούν σε πιστοποιήσιμες γνώσεις και δεξιότητες των καταρτιζομένων στην Ελλάδα και τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Οι στρατηγικές του επιλογές περιλαμβάνουν συνεργασίες και δικτύωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με ομόλογους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ενώσεις, φορείς εκπροσώπησης και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. και οι συνεργαζόμενοι φορείς συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διακρατικών έργων για τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση, την επιχειρηματικότητα και την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR- Corporate Social Responsibility).

Δικτύωση στην Ελλάδα

Είναι μέλος του Δικτύου Επαγγελματικής Κατάρτισης Voucher (www.voucher.gr), το οποίο αποτελεί μία σύμπραξη των ποιοτικότερων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) στην Ελλάδα με στόχο την ενημέρωση των ανέργων, την διευκόλυνση των διαδικασιών που απαιτούνται και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Συμμετέχει στην AIESEC - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (http://www.uomthessaloniki.aiesec.gr/)  συνεισφέροντας ενεργά στην λειτουργία και ανάπτυξη του οργανισμού έχοντας ως κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινωνίας.

Δικτύωση στο εξωτερικό

Είναι μέλος του δικτύου Comité Européen de Coordination (CEC) (http://www.cecasbl.org) με έδρα τις Βρυξέλλες, στο οποίο εκπροσωπούνται 14 χώρες-μέλη της ΕΕ. Σκοπός του είναι η  καταπολέμηση της ανεργίας, η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ομάδων που κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο και η δια βίου μάθηση και η ανάπτυξη νέων θεματικών κατάρτισης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς -μεταξύ άλλων- του περιβάλλοντος, των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και της υγείας.

 

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. , δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης με μοναδικό στόχο την παροχή ποιοτικής & σύγχρονης γνώσης προσαρμοσμένης στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

 

Ο Όρος «δια βίου μάθηση (ή εκπαίδευση)» αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙA

Lifelong learning is the “ongoing, voluntary, and self-motivated” pursuit of knowledge for either personal or professional reasons. Therefore, it not only enhances social inclusion, active citizenship, and personal development, but also self-sustainability, rather than competitiveness and employability. SOURCE: WIKIPEDIA