Δραστηριότητα εκτός Ελλάδας

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. αναπτύσσει συνεχώς και διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες του.

Συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, και σε άλλες χώρες εντός και εκτός της ΕΕ (Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία, Τσεχία, Σλοβακία, Αγγλία, Βέλγιο, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Δανία, Τουρκία, κ.α.)

Από το 2008, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο, έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με Δημόσιους Φορείς Κατάρτισης & Απασχόλησης, με Κοινωνικούς Φορείς και  Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης και συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στους διαγωνισμούς συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ προγραμμάτων κατάρτισης για την ανταλλαγή εμπειριών και τη  μεταφορά τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

[START "Κύπρος"]

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. στα πλαίσια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στην Κύπρο ίδρυσε το 2009 το Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας ΛΤΔ. Ο σκοπός ίδρυσης είναι η οργάνωση, ο συντονισμός η εκτέλεση, η διαχείριση οποιασδήποτε φύσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης επιμόρφωσης (περιλαμβανομένης έρευνας και μελέτης και συναφών δραστηριοτήτων). Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας ΛΤΔ, έχει θέσει ως στόχο την εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας και της μέγιστης αποτελεσματικότητας, στις υπηρεσίες/δραστηριότητες που παρέχει.

[END]

[START "Βουλγαρία"]

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. στα πλαίσια της διεθνούς δραστηριοποίησης του, ίδρυσε το 2011 στη Βουλγαρία την Technical Training Bulgaria LTD με έδρα της εταιρείας στην Σόφια Βουλγαρίας επί της οδού: 146 Vitosha Blvd. Entr. B, Office 25, Sofia 1463, Bulgaria.

Η Technical Training Bulgaria LTD πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης της Βουλγαρίας ‘HAΠΠΟ’ σε 10 επαγγελματικά πεδία ενώ τον Απρίλιο του 2012 πιστοποιήθηκε από την Certification International (UK) στο πρότυπο  ISO 9001:2008 με δραστηριότητα The provision of professional Training Activities.

[END]