Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. πρωτοπορώντας στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.  Επιδιώκει να ενσωματώσει στη βασική στρατηγική και τις δράσεις του τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να λειτουργεί με τρόπο κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο.

Συνεργάζεται με κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρείες παγκοσμίως και προωθεί ενεργά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αξιοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 26000.