Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. πρωτοπορώντας στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.  Επιδιώκει να ενσωματώσει στη βασική στρατηγική και τις δράσεις του τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να λειτουργεί με τρόπο κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο.

Συνεργάζεται με κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρείες παγκοσμίως και προωθεί ενεργά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αξιοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 26000.

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. , δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης με μοναδικό στόχο την παροχή ποιοτικής & σύγχρονης γνώσης προσαρμοσμένης στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

 

Ο Όρος «δια βίου μάθηση (ή εκπαίδευση)» αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙA

Lifelong learning is the “ongoing, voluntary, and self-motivated” pursuit of knowledge for either personal or professional reasons. Therefore, it not only enhances social inclusion, active citizenship, and personal development, but also self-sustainability, rather than competitiveness and employability. SOURCE: WIKIPEDIA