Ποιοι είμαστε

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε., αποτελώντας τον διάδοχο φορέα της εταιρείας «Μεσογειακό Συμβουλευτικό Σύστημα Κ.Ε.Κ. Α.Ε.»,  δραστηριοποιείται από το 2002 στον τομέα της δια βίου μάθησης, αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ κωδ. αδείας: 1110 1147) ως ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2.

Στρατηγική μας επιλογή αποτελεί η στόχευση στην παροχή υπηρεσιών δια βίου μάθησης ευρωπαϊκών προδιαγραφών ενώ συνεκτιμώντας την κρίσιμη οικονομική συγκυρία το ανθρώπινο δυναμικό του Μ.Ε.Κ. Α.Ε. εργάζεται συστηματικά με στόχο την διασύνδεση των προσφερόμενων υπηρεσιών με τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης αγοράς εργασίας συνεχώς μεταβαλλόμενης.

Έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής επιλογής μας αποτελεί και η πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008 από την TUV AUSTRIA στους τομείς τους σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και e-learning, την προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης και τη διαχείριση και διοίκηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων δια βίου μάθησης.  

Πιστοί στην στρατηγική μας επιλογή εργαζόμαστε συλλογικά στην:

  • Πιστοποίηση επαγγελματικών προγραμμάτων - περιγραμμάτων
  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων αναβάθμισης προσόντων
  • Σύζευξη επαγγελματικών προσόντων & αναγκών της αγοράς εργασίας
  • Προώθηση σύγχρονων μοντέλων – τεχνικών εκπαίδευσης
  • Διευκόλυνση της πρόσβασης στις προσφερόμενες υπηρεσίες
  • Υποστήριξη της καινοτομικής δραστηριότητας
  • Ενσωμάτωση καλών πρακτικών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Ενίσχυση πρωτοβουλιών τοπικής κλίμακας

Με κέντρο της στρατηγικής μας τον άνθρωπο, το δυναμικό του Μ.Ε.Κ. Α.Ε. αποτελεί αυταπόδεικτα τον σημαντικότερο παράγοντα επίτευξης των στόχων του. Η ομάδα μας αποτελείται από στελέχη που χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό, ακαδημαϊκή αλλά και επαγγελματική κατάρτιση αλλά κυρίως από διάθεση και κοινωνική ευαισθησία.

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων & αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα η ομάδα μας ενισχύεται από ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, προερχόμενων από τον Ακαδημαϊκό χώρο, την Δημόσια Διοίκηση αλλά και τον Επιχειρηματικό κόσμο οι οποίοι συνεισφέρουν με την εξειδικευμένη και τεκμηριωμένη γνώση τους.