Πιστοποιήσεις

To M.E.K. A.E. διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

[START "Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2"]

To M.E.K. A.E. είναι αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Διαθέτει 7 πιστοποιημένες δομές και η συνολική του δυναμικότητα είναι 538.

[END]

[START "Εξεταστικό Κέντρο Infocert Ε.Π.Ε."]

Εξεταστικό Κέντρο Infocert ΕΠΕ

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. είναι εξεταστικό κέντρο της Infocert ΕΠΕ, η οποία διαθέτει το Πιστοποιητικό Πρότυπο με την ονομασία Infocert, για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ.

Το πρότυπο Infocert είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο.

Περιλαμβάνει τέσσερις (4) τύπους Πιστοποιητικών:

  • Infocert basic skills (Word, Excel, Internet)
  • Infocert basic (Word, Excel, Internet, Power point ή Access)
  • Infocert unities (1 έως 5 ενότητες: Word, Excel, Internet, Power point, Access)
  • Infocert integration skills (Χρήση Η/Υ, Word, Excel, Internet, Power point, Access)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Infocert ΕΠΕ. http://www.infocert.gr/

[END]

[START 'Εξεταστικό Κέντρο Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων']

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. έχει ενταχθεί στο Μητρώο Εξεταστικών Κέντρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/

[END]

[START "Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008"]

To M.E.K. A.E. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 από την TUV AUSTRIA στους τομείς τους σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και e-learning, την προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης και τη διαχείριση και διοίκηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων δια βίου μάθησης. 

[END]