Επιμόρφωση Εργοδοτών & Εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σε επιχειρήσεις Β’ & Γ’ κατηγορίας

Επιμόρφωση Εργοδοτών & Εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σε επιχειρήσεις Β’ & Γ’ κατηγορίας

[START "Το αντικείμενο της δράσης"]

Με την υπ’ αριθμ. 10520/213 (ΦΕΚ 453/Β/24-3-2015) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία  τίθεται σε  εφαρμογή η επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ & Γ’ κατηγορίας για το έτος 2015.

[END]

[START "Ποιους αφορά"]

Στα προγράμματα μπορούν να λάβουν μέρος ως τεχνικοί ασφαλείας : 

  • εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ 
Μέχρι 3 άτομα που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) 
ή
άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης
 
Μέχρι 6 άτομα που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται) από:
o Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
o Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
o Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
o Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)
  • εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα Β’ ή Γ’ κατηγορίας
1) κατέχουν Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται) από:
o Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
o Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
o Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
o Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)
o Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη
2) οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια εμπειρίας από την απόκτηση του τίτλου σπουδών
  • εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Γ’ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους

[END]

 

[START "Κόστος συμμετοχής"]

Με την  υπ’ αριθμ. 10520/213 Υπουργική Απόφαση ορίζεται παρακολούθηση προγράμματος διάρκειας 35 ωρών για τις περιπτώσεις (α) &( β) και 10 ωρών για την περίπτωση (γ) με το ακόλουθο κόστος συμμετοχής: 
 
Για το πρόγραμμα 35 ωρών το κόστος ανέρχεται στα 130,00€  
Για το πρόγραμμα 10 ωρών το κόστος ανέρχεται στα 70,00€    
 
Το Μ.Ε.Κ. οφείλει τέλος  να σας ενημερώσει πως α) οι  εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) και β) αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 801.7007.801

με αστική χρέωση σε όλη την Ελλάδα

[END]

[START "Προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης"]

Στο πλαίσιο αυτό το Μ.Ε.Κ. ως Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, προτίθεται να υλοποιήσει τα εν λόγω προγράμματα με 9 παραρτήματα πανελλαδικά , σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 3 της  υπ’ αριθμ. 10520/213 Υπουργικής Απόφασης για τους χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.  

[END]

Εικόνα σε μικρό μέγεθος για την πλευρική

Εικόνα σε μεγάλο μέγεθος για την αρχική