Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών

[START "Το αντικείμενο της δράσης"]

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης και αφορούν: α) Υπηρεσίες για την κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/ δεξιοτήτων των ωφελουμένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής, β) επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής

[END]

[START "Οι ωφελούμενοι της δράσης"]

  • άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και ειδικότερα είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
  • άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

[END]

[START "Η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο μητρώο ωφελούμενων"]

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.Sete-voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».

Η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει από την 10/05/2013 και λήγει την 27/05/2013 και ώρα 24.00.

[END]

[START "Το εκπαιδευτικό επίδομα"]

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζόμενου, ανέρχεται σε:

  • Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»: 2.700€(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
  • Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»: 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 801.7007.801 με αστική χρέωση σε όλη την Ελλάδα.

[END]

[START "Προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης"]

Τίτλος Προγράμματος Τόπος Υλοποίησης Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων Σέρρες Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων Λήμνος Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων Ιωάννινα Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων Θέρμη Θεσσαλονίκης Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων Θέρμη Θεσσαλονίκης Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηράκλειο Κρήτης Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηράκλειο Κρήτης Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Διοικητικό Στέλεχος & Σερβις Τουριστικής Επιχείρησης No1 Μυτιλήνη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Διοικητικό Στέλεχος & Σερβις Τουριστικής Επιχείρησης No2 Μυτιλήνη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

[END]

Εικόνα σε μικρό μέγεθος για την πλευρική

Εικόνα σε μεγάλο μέγεθος για την αρχική