ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

[START "Το αντικείμενο της δράσης"]

Με την υπ’ αριθμ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, θεσπίστηκε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, µε στόχο την εφαρµογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος το οποίο προβλέπει ότι όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να αποκτήσουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ έως τις 26/11/2015.
 
Μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία η πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται αποκλειστικά στα πρόσωπα που διαθέτουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
 
Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ θα χορηγείται μετά την συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία σε ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ στην οποία ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει επιτυχώς σε τουλάχιστον 35 από 50 ερωτήσεις που θα επιλέγονται με τυχαία σειρά από τράπεζα πληροφοριών.

[END]

[START "Ποιους αφορά"]

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ως επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων ορίζονται όλοι οι αγρότες (συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν είναι το κύριο επάγγελμα τους) που κάνουν χρήση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση.

[END]

 

[START "Κόστος συμμετοχής"]

Επικοινωνήστε με 1 απο τα 9 παραρτήματα μας για περισσότερες πληροφορίες ή απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 801.7007.801 με αστική χρέωση σε όλη την Ελλάδα.
 

[END]

 

[START "Προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης"]

Το Μ.Ε.Κ. ως Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, εντάχθηκε στο Μητρώο Φορέων Παροχής Κατάρτισης και στο Μητρώο Εξεταστικών Κέντρων, με 9 παραρτήματα πανελλαδικά προσφέροντας  ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης που καλύπτουν το φάσμα των εκπαιδευτικών ενοτήτων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 
Το Μ.Ε.Κ. αναγνωρίζοντας την συγκυρία και την πιθανή αδυναμία πρόσβασης των ενδιαφερομένων είτε σε Η/Υ είτε σε διαδικτυακή σύνδεση διαθέτει σε όλους τους συμμετέχοντες στα τμήματα επιμόρφωσης τις υποδομές του για επιπλέον εξάσκηση πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου λειτουργίας του τμήματος.
 
Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε εκτυπωμένη ή ηλεκτρονική μορφή (ανάλογα με την μορφή που ο καθένας επιθυμεί) το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού προς διευκόλυνσης όλων κατά την προετοιμασία για την εξεταστική διαδικασία.
 
Το πρόγραμμα προβλέπει παρακολούθηση 32 ωρών από τις οποίες οι 24 ώρες πραγματοποιούνται με τυπική εισήγηση από εξειδικευμένους εκπαιδευτές και 8 ώρες εξάσκηση στα πιστοποιημένα εργαστήρια πληροφορικής στην εξεταστική διαδικασία.
 
Εναλλακτικά έχει διαμορφωθεί ειδικό ταχύρυθμο πρόγραμμα επιμόρφωσησ διάρκειας 12 ωρών με αποκλειστική εξάσκηση σε πιστοποιημένες αίθουσες πληροφορικής υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου εκπαιδευτή, στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί η εξάσκηση στην εξεταστική διαδικασία.

[END]

Εικόνα σε μικρό μέγεθος για την πλευρική

Εικόνα σε μεγάλο μέγεθος για την αρχική