ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ)

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΕΚ ΜΕΚ

Αντικείμενο της δράσης

Η εν λόγω πράξη αφορά στον Α’ κύκλο,  Β’ κύκλο και Γ’ κύκλο των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας  για το σύνολο των Δήμων της χώρας και έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, οκτάμηνης διάρκειας που απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Υλοποιούνται σύμφωνα με την αριθμ. 6.1714/5.1504 ΚΥΑ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 424/22-02-2016) όπως ισχύει κάθε φορά και χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση’ με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (ΕΚΤ).

Οι άνεργοι που συμμετέχουν σε αυτά απασχολούνται στην υλοποίηση έργων τα οποία αφορούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, τα ως άνω προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, όπως συμβουλευτική, κατάρτιση κ.λπ.

Αναφορικά με τη συμβουλευτική, στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στην πράξη χωρίς κόστος, με όρους που εξειδικεύτηκαν στις Δημόσιες Προσκλήσεις 7/2016, 10/2016, 1/2017 & 8/2017 του ΟΑΕΔ.

Ωφελούμενοι της δράσης

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις Δημόσιες Προσκλήσεις 7/2016, 10/2016, 1/2017 & 8/2017 του ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται «Επιταγή Κατάρτισης», η οποία τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στην ‘Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)’ σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές κι προχωρημένες καθώς και σε θέματα ‘Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνική Επιχειρηματικότητας’.

 

Διαδικασία ενεργοποίησης της Επιταγής Κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει με προσωπική τους ευθύνη να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της Επιταγής Κατάρτισης εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου Ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr)

Κάθε ωφελούμενος οφείλει εντός του 15ημέρου να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί, από το Μητρώο Παρόχων που επίσης θα δημοσιοποιηθεί στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr).

Για την εγγραφή στον Πάροχο απαιτείται ο ωφελούμενος να προσκομίσει τα ακόλουθα:

·         Βεβαίωση από τον Δήμο στον οποίο απασχολείται

·         Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

·         Αριθμό της αίτησης συμμετοχής 

Στη συνέχεια συνάπτεται μοναδική σύμβαση μεταξύ ωφελουμένου και παρόχου, καθώς δεν επιτρέπεται ωφελούμενος ν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με περισσότερους του ενός παρόχους κατάρτισης συγχρόνως. 

Αντικείμενο των Προγραμμάτων  Κατάρτισης

Το ΜΕΚ σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης ACTA Aristotle Certification Training & Assessment – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανήκει στο σχετικό μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ ως Φορέας Χορήγησης Πιστοποιητικών Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ θα υλοποιήσει στα δύο παραρτήματα του στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης τα ακόλουθα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 120 ωρών ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι

o   Επεξεργασία Εγγράφου – Word (διάρκειας 30 ωρών)

o   Υπολογιστικά Φύλλα – Excel (διάρκειας 30 ωρών)

o   Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser & Outlook (διάρκειας 30 ωρών)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ

o   Επεξεργασία Εγγράφου – Word (διάρκειας 20 ωρών)

o   Υπολογιστικά Φύλλα – Excel (διάρκειας 20 ωρών)

o   Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser & Outlook (διάρκειας 30 ωρών)

o   Παρουσιάσεις – Powerpoint (διάρκειας 20 ωρών)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙΙ

o   Επεξεργασία Εγγράφου – Word (διάρκειας 20 ωρών)

o   Υπολογιστικά Φύλλα – Excel (διάρκειας 15 ωρών)

o   Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser & Outlook (διάρκειας 20 ωρών)

o   Παρουσιάσεις – Powerpoint (διάρκειας 15 ωρών)

o   Βάσεις Δεδομένων – Access (διάρκειας 20 ωρών)

Και στα 3 εκπαιδευτικά προγράμματα θα ενσωματωθούν συμπληρωματικά οι ακόλουθες Θεματικές Ενότητες, συνολικής διάρκειας 30 ωρών:

o   Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

o   Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

o   Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με εργοδότη

o   Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση – επανεξέταση πιστοποίησης χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό, στην αντίθετη περίπτωση χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, μία φορά την εβδομάδα, εντός ωραρίου εργασίας,  κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο απασχόλησης του ωφελούμενου.

Εικόνα σε μικρό μέγεθος για την πλευρική

Εικόνα σε μεγάλο μέγεθος για την αρχική

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. , δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης με μοναδικό στόχο την παροχή ποιοτικής & σύγχρονης γνώσης προσαρμοσμένης στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

 

Ο Όρος «δια βίου μάθηση (ή εκπαίδευση)» αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙA

Lifelong learning is the “ongoing, voluntary, and self-motivated” pursuit of knowledge for either personal or professional reasons. Therefore, it not only enhances social inclusion, active citizenship, and personal development, but also self-sustainability, rather than competitiveness and employability. SOURCE: WIKIPEDIA