ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2016

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ) ΚΕΚ ΜΕΚ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2016

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής
 • Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Ως κλάδοι που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, είναι: Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτηθεί έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

 • Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ ΤΕΙ

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική https://www.voucher.gov.gr  τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».

Η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει από την 01/12/2016 (11.00 π.μ.) και λήγει την 30/12/2016 και ώρα 11.59 μ.μ.

Το ΜΕΚ διαθέτει τις δομές του και τα στελέχη του σε όλους τους ενδιαφερόμενους που χρήζουν υποστήριξη κατά την διαδικασία υποβολής αίτησης ή που δεν έχουν δυνατή πρόσβαση σε Η/Υ ή διαδίκτυο. Για την ανεύρεση του πλησιέστερου παραρτήματος μας επισκεφτείτε το πεδίο ‘Επικοινωνία’.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι τα ακόλουθα:

1.       Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2.       Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών

3.       Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015)

4.       Ηλικία υποψηφίου

5.       Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)

6.       Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω

7.       Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας 2.600,00€.

Το εκπαιδευτικό επίδομα διακρίνεται σε επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 600,00€ (120ώρες*5 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και σε επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 2000,00€ (500ώρες*4 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχουν ληφθεί υπόψη και οι ανάγκες μετακίνησης ωφελουμένων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό αναφέρεται στην υποστήριξη, η οποία, μεταξύ άλλων, βοηθά το άτομο, να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες και στελέχη του ΜΕΚ θα πραγματοποιούν την συμβουλευτική υποστήριξη σε 3 φάσεις σε σχέση με τη συμμετοχή των ωφελουμένων στο πρόγραμμα κατάρτισης:

o   Πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης

o   Μετά τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης

o   Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της

Το ΜΕΚ σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης ACTA Aristotle Certification Training & Assessment – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανήκει στο σχετικό μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ ως Φορέας Χορήγησης Πιστοποιητικών Γνώσεων & Δεξιοτήτων  θα υλοποιήσει στα παραρτήματα του προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 120 ωρών, που εμπίπτουν στα αντικείμενα κατάρτισης όπως αυτά ορίζονται από την πρόσκληση στους ακόλουθους κλάδους:   

o   Εμπόριο

o   Logistics

o   Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα

o   Τουρισμός

o   Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

o   Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

o   Τρόφιμα-Ποτά

o   Ενέργεια

o   Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας

Όλα τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης θα περιλαμβάνουν επιπλέον οριζόντιες θεματικές ενότητες που αφορούν σε:

 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Χρήση εφαρμογών Η/Υ (υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα κατάρτισης δεν προβλέπει εκπαιδευτικές ενότητες σε Τ.Π.Ε)

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την θεωρητική κατάρτιση, θα συμμετάσχει δωρεάν σε εξέταση  και επανεξέταση (εφόσον το επιλέξει) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων του αντικειμένου που έχει επιλέξει και εφόσον επιτύχει θα του χορηγηθεί  το σχετικό πιστοποιητικό, στην αντίθετη περίπτωση θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Το ΜΕΚ σε συνεργασία με τον ωφελούμενο, θα επιλέξουν από κοινού τη θέση πρακτικής άσκησης στην οποία θα τοποθετηθεί ο καταρτιζόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, την υλοποίηση της δεύτερης ατομικής συνεδρίας και τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από τους φορείς πιστοποίησης.

Η πρακτική άσκηση διάρκειας 500 ωρών των ωφελουμένων είναι υποχρεωτική και θα υλοποιείται σε συνεργαζόμενες με το ΜΕΚ επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης.

 


Εικόνα σε μικρό μέγεθος για την πλευρική

Εικόνα σε μεγάλο μέγεθος για την αρχική