Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
EIVET – emotional intelligence for more effective training process

Ενεργό Έργο

Το ΚΔΒΜ ΜΕΚ Α.Ε. θα υλοποιήσει ως μέλος της ένωσης εταιρειών ένωσης ‘ΜΕΚ Α.Ε. – ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ’, τις ακόλουθες δράσεις:

4.2.2_Skills enhancement trainings (Εκπαιδεύσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων)

4.2.5_Tourism support scheme (Σχέδιο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό)

στο πλαίσιο του έργου An initiative on Capitalising Tourism's prospects of the region’ (CapTour) που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 (MIS 5070751), με Αναθέτουσα Αρχή τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE-ΒULGARIA 2014-2020».Το συνολικό έργο απαρτίζεται από τέσσερα Πακέτα Εργασίας (WP) ως ακολούθως:

  1. Project management (Διαχείριση έργου)

  2. Communication & Dissemination (Επικοινωνία & Δημοσιότητα)

  3. Networking in tourism (Δικτύωση στον τουρισμό)

  4. Dynamic business conditions (Δυναμικό περιβάλλον επιχειρηματικότητας)Ομάδα στόχος

Η ομάδα ωφελούμενων έχει προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και αφορά σε νεοεισερχόμενες ή νεοσύστατες τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους στον τουρισμό καθώς επίσης και αποφοίτους συναφών σχολών όπως Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τουριστικών επαγγελμάτων κ.λπ. που ενδιαφέρονται για την άσκηση επιχειρηματικότητας στον κλάδο.

Η δημιουργία τελικού μητρώου ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο έργο σε συνεργασία με τον ανάδοχο.

Μείνετε ενημερωμένοι εδώ!

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες:

+30 2310 527 722

+30 2310 537 766

thessaloniki@mesogeiako.gr

ή στείλτε μας ένα μήνυμα:

    gdpr-image
    Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία.