Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο.

Στηρίζει προτεραιότητες και δραστηριότητες που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα:

  • στηρίζει επίσης τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
  • υλοποιεί τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027
  • αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό

Το ΚΔΒΜ ΜΕΚ, αξιοποιώντας το πανευρωπαϊκό δίκτυο συνεργατών του, έχει σταθερή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Ε.Π. Erasmus+, στο πεδίο της Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εξειδίκευση στην δημιουργία πιλοτικών δράσεων εκπαίδευσης, παραγωγής στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού καθώς και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων.