ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ»

Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020» υλοποιήθηκε το έργο με τίτλο «Best Water Use / BestU» που αφορά στη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος του παρόντος εγχειριδίου, είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και τους παιδαγωγούς, ως προς τη θεματική "ΝΕΡΟ". Πιο συγκεκριμένα, οι παιδαγωγοί των παιδικών σταθμών και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ωφεληθούν με τη χρήση του παρόντος στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση σχετικών περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να προσφέρει χρήσιμες γνώσεις, επιμέρους οδηγίες, αλλά και συμπληρωματικό υλικό, ώστε να εμπλουτίσει τη διδακτική διαδικασία.

Το παιδαγωγό υλικό είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να:

Προωθήσει την ενεργή μάθηση, θεωρώντας το νερό ως κεντρικό θέμα σε ένα δομημένο παιδαγωγικό πλαίσιο
Παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του συγκεκριμένου αντικειμένου με πολλά ζητήματα κρίσιμα για τη διαχείριση του νερού
Διευκολύνει τους παιδαγωγούς να οργανώσουν δραστηριότητες και να εισάγουν νέα θέματα συνδεόμενα με το νερό.

Γενικότερα, αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των παιδιών να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» κατά τη διάρκεια της ζωής τους, μέσα από τη συνεχή απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Αυτός, εξάλλου, είναι και ένας από τους κύριους και μακροπρόθεσμους σκοπούς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους γνώση και κατανόηση και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις ικανότητες της αφομοίωσης και της συμμόρφωσης. Η αφομοίωση είναι η διαδικασία με την οποία καινούργιες πληροφορίες ενσωματώνονται στις προϋπάρχουσες δομές γνώσεων. Η συμμόρφωση είναι η διαδικασία με την οποία οι δομές γνώσεων τροποποιούνται για να προσαρμοστούν στις καινούργιες καταστάσεις.