Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της από 6041/ 14-04-2021 Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θερμαϊκού και Μεσογειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 3 (ΠΕ3/WP3) «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (PREPERATION ACTIONS FOR EFFECTIVE WASTE MANAGEMENT)» του συγχρηματοδοτούμενου έργου “NEW ENVIRONMENTAL BIO-REALITY με ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ BIOREAL”.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΕΠ20860027], σύμφωνα με την από 02/04/2018 Σύμβαση Χρηματοδότησης SC014, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg IPA CBC Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”.

Απαρτίζεται από διακριτές ενότητες σε σχέση με την επιστημονική ορολογία και τους ορισμούς, την αναλυτική περιγραφή της σημασίας και της κατηγοριοποίησης των στερεών αποβλήτων, της έννοιας και σημασίας των βιοαποβλήτων, το θεσμικό πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τη σημασία της διαχείρισης, τις έννοιες της μείωσης, της κυκλικής οικονομίας επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης, της διαλογής στην πηγή και του ρόλου των πολιτών καθώς και τις μεθόδους επεξεργασίας και τελικής διάθεσης βιοαποβλήτων.