Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το ΚΔΒΜ Μ.Ε.Κ. Α.Ε., δραστηριοποιείται από το 2003 στον τομέα της δια βίου μάθησης, αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ κωδ. αδείας: 11101147) και στη συνέχεια από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια βίου Μάθησης & Νεολαίας ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.


Ανήκει στον Κατάλογο Ιδιωτικών Γραφείων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού / Σταδιοδρομίας, τον οποίο διατηρεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


Είναι μέλος του δικτύου Comité Européen de Coordination (CEC). Το CEC είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που συγκεντρώνει 19 εθνικούς ή περιφερειακούς οργανισμούς που είναι παρόντες σε 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων κατάρτισης και κοινωνικής – επαγγελματικής ένταξης νέων και ενηλίκων με χαμηλά προσόντα.

Το ΜΕΚ συμμετέχει επισήμως στο Σύμφωνο για τις Δεξιότητες (#PactForSkills), μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Δείτε τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις δεξιότητες:

 1. Προώθηση κουλτούρας δια βίου μάθησης για όλους
 2. Δημιουργία ισχυρών συνεργασιών δεξιοτήτων
 3. Παρακολούθηση της προσφοράς/ζήτησης δεξιοτήτων και πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες
 4. Εργασία κατά των διακρίσεων και για την ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

Στρατηγική μας επιλογή αποτελεί η στόχευση στην παροχή υπηρεσιών δια βίου μάθησης υψηλών προδιαγραφών ενώ συνεκτιμώντας την κρίσιμη οικονομική συγκυρία, το ανθρώπινο δυναμικό του Μ.Ε.Κ εργάζεται συστηματικά με στόχο την διασύνδεση των προσφερόμενων υπηρεσιών με τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης αγοράς εργασίας συνεχώς μεταβαλλόμενης.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας σε σύγχρονα και δυναμικά επαγγέλματα, από το 2003 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει επιτυχώς εκατοντάδες συγχρηματοδοτούμενα, από τα ΚΠΣ και στη συνέχεια το ΕΣΠΑ, έργα δια βίου μάθησης για:

 • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
 • Παλιννοστούντες - Μετανάστες – Πρόσφυγες – Αιτούντες άσυλο
 • Φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, ανήλικους παραβάτες
 • Αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
 • Άτομα διαβιούντα σε γεωγραφικώς απομακρυσμένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές
 • Άτομα με γλωσσικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
 • Νέους-ες
 • Ανέργους (συμπ. μακροχρόνια και εποχικούς)
 • Εργαζόμενους ιδιωτικού - δημοσίου τομέα
 • Αυτοαπασχολούμενους, επιχειρηματίες, startuppers κλπ.
10

Ομάδα


2941

Καταρτιζόμενοι


78

έργα κατάρτισης


20

Χρόνια εμπειρίας


 1. Στην παροχή υπηρεσιών μη τυπικής, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, κατάρτισης & πιστοποίησης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής – επιχειρηματικής συμβουλευτικής και συναφών – υποστηρικτικών υπηρεσιών.
 2. Στον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση υπηρεσιών, δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως (σύγχρονής, ασύγχρονης, μικτής– blended learning κλπ.).
 3. Στην άσκηση συναφών προς την άτυπη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και την επαγγελματική συμβουλευτική, δραστηριοτήτων (έρευνες - μελέτες, σχέδια δράσης, εκπαιδευτικά υλικά, ημερίδες, συνέδρια, δικτύωση, εργαστήρια ενίσχυσης δεξιοτήτων, ηλεκτρονικά εργαλεία – πλατφόρμες κλπ.).
 4. Στην συμμετοχή στον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας), Κοινοτικών – Εθνικών Πρωτοβουλιών, Τομεακών ή Εθνικών Προγραμμάτων, Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διασυνοριακών – Διακρατικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, Εθνικών ή Περιφερειακών Στρατηγικών, Πρωτοβουλιών προώθησης - υποστήριξης Απασχόλησης, Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού, Αντιμετώπισης του Κοινωνικού Αποκλεισμού, Προώθησης της ένταξης, Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας και της Απασχολησιμότητας κ.α.

Στόχος της εταιρείας είναι η τήρηση μίας ποιοτικής , διαρκώς βελτιούμενης  πολιτικής ποιότητας με επίκεντρο τους εκπαιδευόμενους  μέσα από την συνεχή και άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους. Αυτό  διασφαλίζεται με την έγκαιρη ενημέρωση τους  για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η εταιρία με την υλοποίηση της εκπαίδευσης σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο με προηγμένη υλικοτεχνική υποδομή και υψηλής κατάρτισης εκπαιδευτές που επιλέγονται μέσα από ένα αυστηρό εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης.

Το ΜΕΚ προσαρμοζόμενο στις απαιτήσεις των σύγχρονων αναγκών σχεδιάζει σύγχρονα και ασύγχρονα προγράμματα μέσω σύγχρονης ιδιόκτητης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης , η οποία ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, ενώ καλύπτει πλήρως τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις.

Στόχος της εταιρίας είναι ο συνεχής έλεγχος των προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα πριν κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση τους. Έτσι διασφαλίζεται ότι το τελικό αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κάθε εκπαιδευόμενου.

Για την διασφάλιση των στόχων της, φροντίζει για:

 • την πλήρη και αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Τη διατήρηση υψηλής βαθμολογίας ικανοποίησης των εκπαιδευομένων
 • Την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής εκπαιδευτών
 • την συμμόρφωση της εταιρίας με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία.
 • την άριστη κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της.
 • τη μείωση του ανθρώπινου λάθους και την έγκαιρη εξυπηρέτηση των εκπαιδευόμενων.
 • τον έλεγχο όλων των παραπάνω καθώς και τον καθορισμό μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος ποιότητας της.
 • τον καθορισμό και τη διαχείριση των κινδύνων που μπορούν να αποτελέσουν απειλή για τη λειτουργία του κέντρου.

Το ΜΕΚ προς την κατεύθυνση αυτή έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001/ 2015 , ISO 27001/ 2013 και ISO 27701 /2019.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2015)
  Στόχος μας η τήρηση μίας ποιοτικής , διαρκώς βελτιούμενης πολιτικής ποιότητας με επίκεντρο τους εκπαιδευόμενους μέσα από την συνεχή και άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους. Αυτό διασφαλίζεται με την έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε, με την υλοποίηση της εκπαίδευσης σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο με προηγμένη υλικοτεχνική υποδομή και υψηλής κατάρτισης εκπαιδευτές που επιλέγονται μέσα από ένα αυστηρό εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης.
 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ISO 27001:2013)
  Αυτή η Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδας μας. Συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες, δρούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και, βάσει νόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε πληροφορίες για εμάς, για το λόγο και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, και για τα δικαιώματα που έχετε πάνω σε αυτά.
 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ISO 27701:2019)
  Δεσμευόμαστε να διατηρούμε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα όλων των υλικών και ηλεκτρονικών πληροφοριακών στοιχείων της Οντότητας. Οι πληροφορίες και οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών ευθυγραμμίζονται με τους στόχους μας και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) είναι ένας μηχανισμός διευκόλυνσης για την ανταλλαγή πληροφοριών, για ηλεκτρονικές λειτουργίες και για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την πληροφόρηση σε αποδεκτά επίπεδα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ERASMUS+

ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

Ιστορικό

Τα σημαντικότερα σημεία σταθμοί μας
 • 2003Μητρώο Κέντρων Επαγγελματική Κατάρτισης

  Σύσταση και ένταξη στο μητρώο των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας με την επωνυμία "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΚ"
 • 2009Αλλαγή Επωνυμίας

  Μετονομασία σε ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΚ Α.Ε.
 • 2010Comité Européen de Coordination (CEC)

  Ένταξη στο Δίκτυο Comité Européen de Coordination (CEC)
 • 2014ΚΔΒΜ Επιπέδου 2

  Αδειοδότηση ως ΚΔΒΜ Επιπέδου 2 με την επωνυμία "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε."
 • 2015 ISO 9001:2015

  Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 για Υπηρεσίες Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, Υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Εξ αποστάσεως Κατάρτισης
 • 2018Μητρώο Ιδιωτικό Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικές Και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  Ένταξη στο ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣυΕΠ) του ΕΟΠΠΕΠ
 • 2019ISO 27001:2013

  Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013 για Υπηρεσίες Κέντρου Δια Βιου Μάθησης, Υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Εξ αποστάσεως Κατάρτισης
 • 2020 ISO 27701:2019

  Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Πληροφοριών ISO 27701:2019
 • 2021Μεταφορά Έδρας

  Μετατροπή σε ΚΔΒΜ και μεταφορά έδρας στην Δυτική Θεσσαλονίκη