‘Empowering businesses Seeking Growth’ (SeeG)
CapTour

Ενεργό Έργο

 Το πρόγραμμα  υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – NextGenerationEU.

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Δ.ΥΠ.Α θα συνεργαστεί με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας.

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης - οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης - και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν:

    • Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων - ωφελουμένων διάρκειας 50 - 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

    • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την διαδικασία και τους εμπλεκόμενους φορείς (πάροχοι κατάρτισης, πάροχοι πιστοποίησης, καταρτιζόμενοι, κλπ.).

Υποέργο 2: «Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης μέσω Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.»

Το υποέργο αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων έως 40.000 ανέργων, με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών, και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν. Το υποέργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α. Η Δ.ΥΠ.Α θα εκδώσει δημόσια πρόσκληση, προς συγκεκριμένες ομάδες ωφελουμένων.

Για τις ανάγκες του παρόντος υποέργου δημιουργήθηκε Ειδικό Μητρώο Παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης.

Το ΚΔΒΜ ΜΕΚ Α.Ε. συμμετέχει στο ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. Έργου: “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ” σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3292/81/14.06.2022(ΑΔΑ: ΡΦΧ24691Ω2-6ΔΝ) απόφαση του Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α.

Για τα διαθέσιμα θεματικά αντικείμενα του ΜΕΚ Α.Ε. καθώς και τις σχετικές πληροφορίες ανά πρόγραμμα κατάρτισης πατήστε εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

DIGITAL MARKETING (ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστήσει αποτελεσματικό τον καταρτιζόμενο στον ρόλο στελέχους ψηφιακού μάρκετινγκ. Προς αυτή την κατεύθυνση το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες που ενισχύουν την ικανότητα του καταρτιζόμενου να διαμορφώνει μία στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ, να συμμετέχει στην  επιτυχή υλοποίηση και αξιολόγηση αυτής και τέλος να αξιοποιεί τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με την επιχείρηση,  εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

SOCIAL MEDIA MARKETING

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για το αντικείμενο του  μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων μέσα από τη θεωρητική και πρακτική παρουσίαση αντικειμένων τα οποία αφορούν  την αναλυτική παρουσίαση των κύριων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη διαμόρφωση μίας ολιστικής στρατηγικής χρήσης των εν λόγω δικτύων, την παρακολούθηση της ψηφιακής παρουσίας της επιχείρησης και του ανταγωνισμού και την προσέγγιση των πελατών μέσω των ψηφιακών δικτύων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ OFFICE 2016-WIN.10_

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης επιδιώκεται η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, προκείμενου να μπορεί να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας.Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στις πλέον δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια των καταρτιζόμενων από τη συμμετοχή τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης παρέχει στους/στις καταρτιζόμενους/-ες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες εκτέλεσης εργασιών σχεδιασμού και προγραμματισμού εφαρμογών για το διαδίκτυο καθώς επίσης σχεδιασμού ιστοσελίδων βάσει των αντίστοιχων πακέτων λογισμικού. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον/ην εκπαιδευόμενο/η να έρθει σε επαφή με όλο τον κύκλο παραγωγής και συντήρησης μια ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής. Από την αρχική ιδέα – σκέψη, το σχεδιασμό και τη δημιουργία, μέχρι τις τεχνικές προώθησης της, σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ_

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης παρέχει στους/στις καταρτιζόμενους/-ες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει οποιοσδήποτε δραστηριοποιείται ή σκοπεύει να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα διδαχθούν τα βήματα για την σωστή επιλογή πλατφόρμας και τεχνικών στοιχείων ανάπτυξης ενός e-shop, τις τακτικές marketing για την προώθηση της ηλεκτρονικής επιχείρησης και όλα τα μυστικά για την ικανοποίηση των πελατών και την αποτελεσματική εσωτερική λειτουργία του eshop, εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης παρέχει στους/στις καταρτιζόμενους/-ες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης, διαχείρισης και ορθής αντιμετώπισης όλων των λύσεων που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και κυρίως την ασφάλεια των δικτύων για οποιονδήποτε οργανισμό

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης «Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project management)» απευθύνεται στον επαγγελματία που δύναται να εκτελεί, μόνος του ή υπό την καθοδήγηση του senior, εργασίες διαχείρισης για την υλοποίηση ενός έργου οποιουδήποτε αντικειμένου: τεχνικού, ενεργειακού, πληροφορικής, μάρκετινγκ, στο χώρο της υγείας, αναδιοργάνωσης, αλλά και οποιουδήποτε άλλου εγχειρήματος που σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος και να παραχθεί ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία. Το Πρόγραμμα στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν στην επιτυχή υλοποίησης των Έργων. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στη Διαχείριση και Διοίκηση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ – LOGISTICS

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» αναφέρεται σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων διερευνώντας τη συνολική διαχείριση του εφοδιασμού μιας επιχείρησης με επιμέρους δραστηριότητες επικεντρώνοντας σε θέματα, όπως η μεταφορά πρώτων υλών και τελικών εμπορευμάτων, η αποθήκευση τους, η διαχείριση των αποθεμάτων, ο συντονισμός των δρομολογίων και ο έλεγχος της διανομής των τελικών προϊόντων. Παρατίθεται η διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου μίας αποτελεσματικής και οικονομικής ροής και αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ημικατεργασμένων αποθεμάτων, των έτοιμων προϊόντων και της σχετικής πληροφορίας από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών ακολουθώντας ως θεμελιώδη πυλώνα τις αρχές διοίκηση ολικής ποιότητας.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης δίνει τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευόμενο/-η να γνωρίσει υφιστάμενες και νέες τεχνολογίες επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών, στέρεων και επικίνδυνων αποβλήτων και τεχνολογίες ανακύκλωσης. Επίσης, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίσουν τα κριτήρια επιλογής των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό  πρόγραμμα Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια Επιχειρήσεων αφορά το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την ανάληψη & άσκηση καθηκόντων στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας της εργασίας, για τις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει 5 ενότητες:   Περιβαλλοντική διαχείριση και αειφόρος ανάπτυξη, Περιβάλλον και παραγωγή, Περιβαλλοντικός έλεγχος, Καλές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Το πρότυπο  ISO 45001 διάδοχος του προτύπου OHSAS 18001)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ & ΚΡΙΣΕΩΝ

Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν και θα κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες με τη στη Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την προσέγγιση των φυσικών φαινομένων, των τύπων των καταστροφών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Ειδικότερα οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος συνοψίζονται στους παρακάτω:1.Η κατανόηση των βασικών εννοιών που συνθέτουν την  αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.2.Η εξοικείωση με θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.3.Η αναγνώριση των καταστάσεων εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και η εξοικείωση με τον  τρόπο αντιμετώπισης τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Contact us!

+30 2310 527 722

+30 2310 537 766

thessaloniki@mesogeiako.gr

🇬🇷 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. 🇬🇧 We use cookies to give you the best possible user experience.